สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวไทยเพื่อการพัฒนาจำกัด

Thai Tourism Credit Union Coop For Development Ltd.

รู้จักกับ TTCU

Thailand Tourism Credit Union Coop


มิติแห่งการรวมตัว เพื่อรองรับการก้าวสู่การค้าเสรีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
ของกลุ่มท่องเที่ยว ที่มั่นคง มั่งคั่ง แข็งแรง และถาวร
เพื่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิก และประเทศชาติอย่างสมบูรณ์แบบ

เงินกู้ สำหรับสมาชิก

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวไทยเพื่อการพัฒนา สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับสมาชิก เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของสมาชิก

รวมซื้อ รวมขาย

สมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองทางธุรกิจ โดยสมาชิกสามารถนำสินค้าของตน มารวมขายกับสมาชิกท่านอื่นๆ ภายในสหกรณ์

TTP

สหกรณ์ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ SIPA เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มให้กับสมาชิกได้ใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวของตน