สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวไทยเพื่อการพัฒนาจำกัด

Thai Tourism Credit Union Coop For Development Ltd.

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสมาชิกและชุมชนโดยทั่วไป ให้รู้จักการช่วยเหลือตัวเองเพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมสนับสนุน ให้เป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนเพื่อชุมชน โดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีอำนาจกระทำการ ตามข้อบังคับดังนี้

 1. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
 2. จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ
 3. การจัดทำหรือจัดหาปัจจัยการผลิต รวมซื้อ รวมขายสินค้าและบริการของสมาชิก รวมทั้งจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค หรือแปรรูปผลผลิตของสมาชิก
 4. ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย องค์กรชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งเสริม และปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
 5. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวไทยเพื่อการพัฒนาจำกัด

 1. ให้บริการนำเข้าและส่งออกข้อมูลในระบบดิจิตอลแก่สมาชิกในด้านการท่องเที่ยวอันได้แก่การจองโรงแรม การจองบริการนำเที่ยว การจองรถ การจองร้านอาหาร การจองบริการสปา การจองมัคคุเทศก์ การขายของที่ระลึก
 2. ให้บริการร้านค้าในระบบดิจิตอลแก่สมาชิกที่ประสงค์จะค้าขาย
 3. จัดให้มีร้านค้าของสหกรณ์เพื่อให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
 4. การให้บริการท่องเที่ยวแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
 5. จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ
 6. จัดหาข้อมูลและวัตถุดิบในการผลิต เทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต และบริการในระบบดิจิตอล รวมทั้งสิ่งของอย่างอื่นที่สมาชิกมีความต้องการ มาจำหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
 7. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก โดยมีดอกเบี้ยการออมทรัพย์ที่รัฐฯให้การยกเว้นภาษี
 8. ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย องค์กรชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งเสริม และปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
 9. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
 10. เสนอวัตถุประสงค์สหกรณ์ "ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณูปโภค พื้นฐานทางอิเลคทรอนิกส์ เพื่อความเสริญ และยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย"
 11. ส่งเสริมเรื่องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ให้กับสมาชิกและชุมชน
 12. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยวไทยทั้งระบบ
 13. ค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อของสมาชิก รวมทั้งการค้ำประกัน การทำธุรกิรรมทางการค้า ในรูปแบบต่างๆ ที่อยู่ในระบบท่องเที่ยว รวมถึงการให้เช่าซื้อ หรือให้ยืมทรัพย์สินอื่นแก่สมาชิก
 14. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
 15. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป
 16. ให้สมาชิกกู้ยืมเงินตามความจำเป็น หรือมีประโยชน์