สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวไทยเพื่อการพัฒนาจำกัด

Thai Tourism Credit Union Coop For Development Ltd.

ประวัติความเป็นมา

คณะกรรมการผู้ก่อตั้งสหกรณ์ทราบว่าการเปิดเสรีการค้าในทุกกรอบการเจรจาใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว ทำให้ภาคเอกชนเกิดมีการร่วมมือระหว่างกันและกัน รวมถึงการสร้างเครือข่าย ระหว่างกลุ่มองค์กรมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และศักยภาพในการแข่งขันในยุคเสรีการค้า

หนึ่งในองค์กรเหล่านั้นที่กำลังจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยคือ "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวไทย"

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

"สหกรณ์ แปลว่า การทำงานด้วยกัน หมายถึง ผนึกกำลัง
ผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับการทำงานที่เกี่ยวข้องกันนั้นให้พรักพร้อมกันทุกด้าน
และต้องกระทำงานนั้นด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ด้วยความเมตตาหวังดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกัน จึงจะเป็นสหกรณ์แท้
ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและอำนวยประโยชน์อันพึงประสงค์"

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๗

ทำไมถึงต้องเป็นสหกรณ์

สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายในการตอบสนองความต้องการของสมาชิก มิใช่เพื่อเพิ่มหรือแสวงหา ผลกำไรให้มากที่สุด แต่สหกรณ์มีจุดมุ่งมั่น เพื่อพัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มสมาชิก ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันให้ประสบความสำเร็จให้มากยิ่งขึ้นไป

ความสำเร็จของสหกรณ์ทั่วโลกในการตอบสนองความต้องการนั้นได้ปรากฎให้เห็นในหลายรูปแบบ เช่นสหกรณ์ไฟฟ้า ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศฟิลิปปินส์ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟในอเมริกากลาง ความร่วมมือในด้านอาหารของ เมืองในสหรัฐอเมริกา และกลุ่มของธุรกิจขนาดเล็กที่ร่วมมือกันในการจัดซื้อพลังงาน

 • สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมระบบธุรกิจ เพราะสามารถเป็นสถาบันการเงินได้ ภายในองค์กรของตนเอง อีกทั้งยังได้รับการยกเว้นภาษีและสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งสำคัญอย่างยิ่ง สมาชิกสหกรณ์สามารถสร้างเครือข่ายเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยสหกรณ์จะเป็นเครื่องมือ ในการสร้างเครือข่ายโดยรวม เพื่อความอยู่รอดในสภาวะการแข่งขันในตลาดเสรีการค้า
 • สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจ จึงสามารถให้คำนิยามได้ในรูปแบบของพื้นฐาน 3 อย่าง ที่ให้ความสำคัญคือ ความเป็นเจ้าของ การควบคุม และผลกำไร
 • สหกรณ์จัดให้คนเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ สหกรณ์มุ่งหมายจะตอบสนองความต้องการในวงกว้าง มากกว่า ที่จะแสวงหาผลกำไรแต่อย่างเดียว
 • เนื่องจากเจ้าของและผู้ขับเคลื่อนสหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์เอง ทำให้การตัดสินใจในสหกรณ์นั้น ต้องมีความสมดุลระหว่างความต้องการผลกำไร และความต้องการของสมาชิก และการให้ความสนใจต่อชุมชน "และนี่...จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมสหกรณ์ขึงสามารถสร้างโลกที่ดีกว่าได้"

หลักค่านิยมของสหกรณ์

หลักค่านิยมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์นั้นจะมีหัวใจสำคัญอยู่ 7 ข้อดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกที่มาจากการสมัครและสมัครใจ จัดเป็นองค์กรโดยอาสาสมัคร และเปิดให้ทุกคนเข้ามาเป็นสมาชิกได้ ซื้อขายและใช้บริการร่วมกัน โดยมีความเต็มใจยอบรับความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก ไม่มีการแบ่งแยก เพศ, สังคม, เชื้อชาติ, การเมือง และศาสนา
 2. ควบคุมสมาชิกโดยประชาธิปไตย เป็นองค์กรที่เป็นประชาธิปไตย มีการควบคุมขับเคลื่อนองค์กรโดยสมาชิก ทั้งผู้ที่เป็นผู้ซื้อและขายสินค้า หรือใช้บริการของสหกรณ์ โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและ การตัดสินใจ
 3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก สมาชิกจะสนับสนุน และมีสิทธิในการบริหารองค์กรอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นไปตามระบบประชาธิปไตย ในการควบคุมเงินทุนของสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนตามส่วนของเงินลงทุนจากการบริหารธุรกิจร่วมกันในรูปแบบของเงินปันผล
 4. อิสระกับการปกครองตนเอง สหกรณ์นั้นเป็นองค์กรอิสระ ที่มีการร่วมมือจัดการดูแลองค์กรโดยสมาชิก ถ้าหากสมาชิกได้มีการตกลงทำสัญญากับองค์กรอื่น หรือเอาเงินลงทุนมาจากแหล่งปัจจัยภายนอกองค์กร ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่อยู่บนพื้นฐานของการควบคุมองค์กรอย่างเป็นประชาธิปไตยโดยสมาชิกในองค์กร และยังรักษาอิสรภาพทางการปกครองขององค์กรเอาไว้
 5. การศึกษา การฝึกอบรม และข้อมูล สหกรณ์จะมีการจัดการให้ความรู้ และจัดการฝึกอบรมให้กับสมาชิก ตัวแทนที่ได้รับเลือกขึ้นมา ผู้จัดการ หรือพนักงาน เพื่อที่พวกเขาจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสหกรณ์สามารถประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้ทราบถึงผลงาน และผลประโยชน์ ของการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
 6. ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ สหกรณ์นั้นจะสามารถให้บริการกับสมาชิก และเป็นองค์กรที่ตอบสนองความต้องการ ของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดธุรกิจกับสหกรณ์อื่นๆทั่วโลก โดยการร่วมมือการทำงานผ่านโครงสร้างขององค์กร ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
 7. ความร่วมมือเพื่อชุมชน สหกรณ์นั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกเพียงอย่างเดียว สหกรณ์ยังได้ทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านนโยบาย และโครงการที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกสหกรณ์ พัฒนาคนและสร้างชุมชน